THÔNG BÁO
Về việc sinh viên tham gia các lớp Kỹ năng mềm
(13/04/2018 08:42)
Theo Thông báo số 160/TB-ĐHKH ngày 27/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc mở lớp Kỹ năng mềm cho sinh viên, Nhà trường đã tổ chức 03 lớp kỹ năng mềm (ngoại khóa) cho sinh viên.

Với các lớp ngoại khóa này, Nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ cho sinh viên đăng ký tham gia học. Qua theo dõi tình hình học tập của các lớp, Nhà trường nhận thấy có một số bạn sinh viên đã đăng ký học nhưng không theo học. Trong khi đó, những bạn sinh viên có nguyện vọng theo học chính đáng nhưng không thể đăng ký được vì lớp đã đủ sinh viên. Những sinh viên đã đăng ký nhưng không theo học đã làm ảnh hưởng đến việc tổ chức giảng dạy và học tập của Nhà trường, ảnh hưởng đến quyền lợi của các sinh viên khác. 

Qua việc này, Nhà trường phê bình nghiêm khắc những sinh viên đã đăng ký học nhưng không theo học, đồng thời yêu cầu những sinh viên này phải sắp xếp thời gian, công việc để theo học. Trong trường hợp không theo học được, các sinh viên trên phải đến Phòng Đào tạo Đại học làm đơn xin rút học phần.

Nhà trường sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật đối với những sinh viên đã làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo của Nhà trường.

Các thông báo khác: