THÔNG BÁO
Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký nội, ngoại trú của sinh viên.
(06/04/2018 10:53)
Sinh viên chưa thực hiện đăng ký nội, ngoại trú cần thực hiện các nội dung

Căn cứ số lượng sinh viên chưa đăng ký nội, ngoại trú; Căn cứ các Tờ trình của sinh viên về việc gia hạn đăng ký; Căn cứ tình hình thực tế.

Nhà trường gia hạn thời gian đăng ký nội, ngoại trú đến hết ngày 13/04/2018.

Địa điểm đăng ký: Phòng Công tác HSSV.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: