THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2017-2018
(16/04/2018 08:14)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết những nội dung liên quan đến kế hoạch đào tạo của học kỳ 3 như sau:

- Học kỳ 3, năm học 2017-2018 được tổ chức theo Quy chế học vụ gồm 5 tuần thực học (từ 02/07/2018 đến 04/08/2018) và 1 tuần thi kết thúc học phần (từ 06/08/2018 đến 11/08/2018) cho những sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm hoặc học vượt.

- Sinh viên làm đơn đề nghị mở lớp học phần (theo mẫu), nộp tại Khoa quản lý học phần từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2018.

- Trưởng Khoa căn cứ vào nhu cầu học tập của sinh viên và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy để xây dựng kế hoạch giảng dạy các học phần (theo mẫu đính kèm), trình Hiệu trưởng phê duyệt (qua Phòng Đào tạo Đại học), hạn cuối ngày 15/05/2018.

- Sinh viên đăng ký học phần tại Website Trang thông tin đào tạo đại học, địa chỉ: http://ums-husc.hueuni.edu.vn (đính kèm biểu đồ kế hoạch học tập).

Chi tiết vui lòng xem tại tập tin đính kèm.

Các thông báo khác: