THÔNG BÁO
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2017 - 2018
(16/04/2018 15:33)
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHKH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Địa lý - Địa chất, Nhà trường thông báo cho các đơn vị biết việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II , năm học 2017-2018 như sau:
Các thông báo khác: