THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên thuộc đối tượng người dân tộc, tàn tật đã nộp chứng nhận hộ cận nghèo và hộ nghèo năm 2018.
(23/03/2018 11:12)
Sinh viên thuộc đối tượng liên quan, kiểm tra danh sách. Nếu có thắc măc, liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để giải quyết kịp thời.
Các thông báo khác: