THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018
(03/04/2018 08:03)
Sinh viên căn cứ và danh sách để kiểm tra, nếu có thắc mắc, liên hệ Phòng Công tác HSSV để giải quyết trước ngày 07/4/2018. (SĐT: 02343933231, email: ctsv@husc.edu.vn)
Các thông báo khác: